Đạo tế

Đạo tế là gì, vì sao chỉ có ngành y mới có chữ Tế đi liền, mà không có ngành công tế, Nông Tế ? Tế là cứu, nhưng Cứu tế, Tế độ, Tế cắp… thì ra ngành Y chính là một ngành chuyên cứu giúp con người từ xưa tới nay vậy. Cũng là duy danh định nghĩa cho vui thế thôi, chứ ai chả hiếu như thế. Cũng do đó mà Y Đức: được đặt ra thật đặc biệt trong ngành Y Tế. Đã cứu người thì người đi cứu ấy không bao giờ đặt ra câu hỏi cho mình rằng cứu người để rồi mình được cái gì được tiền tài hay danh vọng, địa vị, lợi lộc… Một người thấy kẻ sắp đắm chìm, đang chới với, dám lao xuống dòng nước cuồn cuộn kia lôi kẻ sắp chết đuối lên, có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng mình, hẳn không bao giờ” có ai nghĩ rằng cứu xong, mình sẽ được ngườí nhà nạn nhân mang đến tặng mấy cây vàng, thúng thóc, hay được gắn cái huân chương lên ngực áo, chiếc bằng khen treo trên tường… Cứu người là vì người được cứu chứ không phải vì người đi cứu. Thế thôi.

Continue reading Đạo tế