Triển khai thực hiện quyết đinh việc trả lương theo định biên cho y tế cơ sở

– Tuyến xã :

Theo báo cáo Sở y xế toàn tình hiện có 152 xã trong tổng số 224 xã) có cơ sở nhà trạm trong đó 102 là nhà gạch cấp 4, 50 cơ sở lợp ngói vách bảng đất, 72 xã chưa có trạm y tế (trong số 72 xã này thì 64 nhờ trụ sở ủy ban xã ; 8 nhờ nhà cán bộ y tế để làm nơi hoạt động y tế).

Quyết định 58 của Thù tướng Chính phù Cao Bằng đã triển khai thực hiện quyết đinh việc trả lương theo định biên cho y tế cơ sở. Tuy vậy chắc chắn rằng cán bộ y tế xã vần còn phải lo làm các công việc khác (như làm rẫy, chạy cha…). Hiện nay toàn tình có 376 cán bộ y tế xã, bình quân mỗi xả chì có 1,7 cán bộ y tế. Theo quy định của Nhà nước, xã có trên 2.000 dân đến 3.000 dặn được biên chế từ 3 đến 4 cán bộ. Nếu chi tính bình quân cứ 1.000 dán có một cán bộ y tế xà thỉ hiện thòi còm thiéu 244 người. Ví như huyện Hà Quảng: có 18 xã (9 xã biên giói) thỉ chỉ có 5 trạm y tế có nhà cấp 4, còn 13 xô chưa có trạm y tể, trong đó 3 xã không có trạm về cùng không có cán bộ (gọi là xã trắng). Trang tầm y tế hụyện phải cứ cán bộ hiện phải xuống xã đế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đinh biên, toàn huyện phái có ít nhất 54 cán bộ y tế xã, vậy mà nay mới chỉ có 24 người.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương: trình y tế quốc gia, phát hiện bệnh dịch, khám chữa bệnh, đỡ đẻ, dân số – kế hoạch hóa gia đinh… từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất có liên quan về sức khỏe đều cần đến cán bộ y tế – mà người gần nhất, sớm nhất lại là cán bộ y tế thôn bản, y tế xã. Để đạt được mục tiêu “Làm cho bệnh tật ngày cầứg giảm, sức khỏe ngày càng tăng, tuổi thọ ngày càng cao, giông Dài ngày càng tốt , ngành y tế cần tăng ewònf chất và lượng cho tuyến xả với 3 nộì dung : Có cơ sở làm việc khang trang, đủ cán bộ y tế có trình độ chuyên mồn, có đầy đủ trang thiết bi kỹ thuật mà tuyến xã cần có (do ngành ỵ tế quy định). Cũng cằn đảm bảo tiền lượng “đủ sống” cho hộ, định kỳ hàng năm bổ túc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bổ sung trang bị – duy trì nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế xã. Riêng vói vùng cao Nhà nước từng bước cùng địa phương tạo ra màng lưới giao thông thôn bản – xã – huyện – tỉnh. Bởi giao thông mà thuận tiện thì mọi vấn đề kinh tế – xã hội mới có khả năng cắt đứt vòng luân quẩn của sự đói nghèo – bệnh tật.

– Tuyến huyện, tỉnh :

Toàn tỉnh hiện có 13 bệnh viện huyện, thị và 20 phòng khám đa khoa khu vực.

Đa sổ là nhà cáp 4, thậm chí ỉà nhà vách đắt lợp ngói. N&m 1995, Bộ y( té cÁp cho huyện Hồ Quàng 400 triệu đề xây dựng trung tâm y tể. Huyện đã chuyên về nơi mói 35 giường bệnh. 12 bệnh viện còn

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *