Hãy để ý muốn Chúa hình thành trên cuộc đời bạn thuận phục dưới tay thương xót của Chúa rồi bạn sẽ bình yên

Hãy để ý muốn Chúa hình thành trên cuộc đời bạn, thuận phục dưới tay thương xót của Chúa, rồi bạn sẽ bình yên.Hãy để ý muốn Chúa hình thành trên cuộc đời bạn, thuận phục dưới tay thương xót của Chúa, rồi bạn sẽ bình yên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *