Xã hội càng hiện đại sợi dây kết nối con người càng lỏng lẻo kể cả đó là sợi dây kết nối tình cảm máu mủ ruột rà Một khía cạnh nào đó Mình cảm thấy rất chán ghét điện thoại thông minh

Xã hội càng hiện đại, sợi dây kết nối con người càng lỏng lẻo, kể cả đó là sợi dây kết nối tình cảm máu mủ ruột rà… Một khía cạnh nào đó, Mình, cảm thấy rất chán ghét điện thoại thông minh. Dù mình đang dùng nó để đăng stt này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *