Có bạn nào không ưa mình lắm hoặc ít tương tác, giúp mình một việc với ạ, xóa nick mình đi hộ nhá

Có bạn nào không ưa mình lắm hoặc ít tương tác, giúp mình một việc với ạ, xóa nick mình đi hộ nhá. Mình đỡ phải lọc.Thanks! ?Có bạn nào không ưa mình lắm hoặc ít tương tác, giúp mình một việc với ạ, xóa nick mình đi hộ nhá. Mình đỡ phải lọc.Thanks! ?


Facebook: https://www.facebook.com/comam1985

3 thoughts on “Có bạn nào không ưa mình lắm hoặc ít tương tác, giúp mình một việc với ạ, xóa nick mình đi hộ nhá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *