Tim e bỗng rớt đi một nhịp khi thấy dáng dấp của anh – công an giao thông ạ ?!!!

Tim e bỗng rớt đi một nhịp khi thấy dáng dấp của anh – công an giao thông ạ ?!!!
Nhìn mặt e có chữ “hãy bắt em đi” hay thế nào mà cứ hễ thấy em là các anh lại vãy hoặc muốn vãy vào là thế nào ?


Facebook: https://www.facebook.com/thien.smile

2 thoughts on “Tim e bỗng rớt đi một nhịp khi thấy dáng dấp của anh – công an giao thông ạ ?!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *