Kính Thầy!, Krishnamurti nói rằng “Niết-bàn là khoảng lặng giữa hai tư tưởng” và có Thầy dạy tu là kéo dài khoảng…

Kính Thầy!
Krishnamurti nói rằng “Niết-bàn là khoảng lặng giữa hai tư tưởng” và có Thầy dạy tu là kéo dài khoảng lặng này ra. Điều này có đúng không?
Kính Thầy chỉ dạy. Con kính đảnh lễ Thầy.
Trả lời:
Đức Phật định nghĩa Niết-bàn là tịch tịnh, rỗng lặng, không sinh diệt hoặc không còn tham sân si, nên Kr. nói là “khoảng lặng giữa hai tư tưởng” cũng đúng. Tuy nhiên, tánh không này không phải là “khoảng” vì khoảng thì vẫn còn thời gian, và nếu cố gắng kéo dài khoảng lặng tức kéo dài thời gian. Đó vẫn là tư tưởng, vì tư tưởng có sinh diệt nên chính là thời gian.
Hơn nữa, Niết-bàn không phải là sở đắc cần nỗ lực để chiếm hữu mà có thể “kéo dài” theo ý mình, do đó không thể đắc mà chỉ có thể chứng ngộ Niết-bàn thôi. Đức Phật dạy: “Vì Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn nên không dục hỷ trong Niết-bàn, không xem Niết-bàn là ta, của ta và tự ngã của ta”. Phải chăng khi nỗ lực kéo dài khoảng lặng chính là vì muốn Niết-bàn là ta, của ta, tự ngã của ta?
HT. Viên Minh – Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh


Facebook: https://www.facebook.com/BS.TIM.MACH.NHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *