Văn hoá – Đạo đức của ~ con người này nằm ở đâu

Văn hoá – Đạo đức của ~ con người này nằm ở đâu … Nát
– Các bạn ơi ! Hãy chia sẻ thông tin này đến ~ người vô văn hoá + đạo đức cũng như all rạp có biện pháp khắc nghiệp tối đa nhất nhằm ngăn chặn ~ hành vi này càng sớm càng tốt …


Facebook: https://www.facebook.com/loi.tran.18007

One thought on “Văn hoá – Đạo đức của ~ con người này nằm ở đâu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *