Văn hóa và vấn đề bảo vệ sức khỏe

Văn hóa và vấn đề bảo vệ sức khỏe, giữ gìn thể lực phát triển nòi giống con ngườí Việt Nam ở nông thôn

Phát huy nhân tố văn hóa với vấn đề bảo vệ sức khỏe, giữ gìn thể lực, phát triển nòi giống ở nông thôn.

Ở phần thứ nhất đã phân tích mối quan hệ gíữa văn hóa và sức khỏe trong toàn xã nội nói chung. Trong cái chung đó, một khu vực cần được đặc biệt quan tâm đó là khu vực nông thôn sở dĩ như vậy vì ở nước ta khu vực nông thôn đang chiếm khoảng 80% dân số cả nước, và khu vực nông thôn đang là nơi khó khăn nhất trong mọi mặt đời sống trong đó có vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một nét đặc thù ở nông thôn là nơi trình độ văn hóa của người dân thấp hơn so với trình độ chung của cả nước và sức khỏe của nhân dân cũng thấp hơn so với trình độ cnung của cả nước. Nguyên nhân là do bên cạnh điều kiện vật chất thiếu thốn là các điều kiện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nông thôn đang là một vấn đề bức xúc, một vấn đề thuộc đường lối và quan điểm của Đảng ta. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội và khi đề cập đến vai trò của văn hóa thì cũng đề cập đến rất nhiều lĩnh vực của văn hóa. Nhưng ở đây chỉ nêu riêng vai trò của văn hóa biểu hiện trong y tế. Hay nói một cách khác y tế chính là một mặt của văn hóa. Với cách đặt vấn đề như vậy, có những nội dung đặt ra như sau:

Quán triệt đường lối của Đảng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân Nghị quyết 4 (khóa VII) của Trung ương Đảng nêu lên 5 quan điểm trong bảo vệ và chăm sóc sức khóe nhân dân Những quan điểm này cần được vận dụng thực hiện

SK và ĐS năm 1996