Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo P2

Hiện nay các chương trình phát triển miền núi, PAM, phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng vùng kinh tế mới và nông thôn mới, DS -KHHGĐ, văn hóa cơ sở, y tế cộng đồng v.v . có rất nhiều mục tiêu tương đồng với chương trình xóa đói giảm nghèo. Ví dụ đó là các mục tiêu xây dựng điện I đường – trường – trạm tại vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, đời sống văn hóa cơ sở, y tế cộng đồng cho người nghèo vay vốn, sinh đẻ có kế hoạch V.V.. Những mục tiêu đó nếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để các chương trình cùng phối hợp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thì sẽ tạo ra các bước chuyển biến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Và điều quan trọng là xây dựng được cơ sớ để xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo. Cho đến nay các đoàn thể quần chúng đã tham gia tích cực, và nhiều khi khích lệ các cấp chính quyền giải quyết mạnh mẽ vân đế xóa đói giảm nghèo Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án nhà nước, các đoàn thể xã hội, cá nhân trong và ngoài nước một mật sẽ tạo ra nhửng nguồn lực vật chất, tinh thần to lớn cho xóa đói giảm nghẻo. Mặt khác quan trọng hơn là đưa phong tráo xóa đói giảm nghèo ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của mọi người, vá phát huy được truyền thống lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Thông qua đó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể tấm lòng vàng tự nguyện giúp đỡ người nghèo đói. Hơn nữa là trong môi trường tương thân tương ái đó là người nghèo sẽ không tự tí, mặc cảm ; họ sẽ tim thấy niền tin, tinh thần lạc quan và nhiều cơ may để tự mình nỗ lực vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Nếu chỉ là phong trào thì có lúc xuống, lúc lên nếu chỉ là chương trình, dự án thì bao giờ cũng bị giới hạn ở đối tượng cụ thế, ở không gian và thời gian cụ thể. Còn nếu xã hội hóa thì có thể lồng ghép được cả phong trào cùng chương trình, dự án, để từng bước định hình thành nếp nghĩ, nếp sống giúp đỡ tương trợ người nghèo. Truyền thống lá lánh đùm lá rách và công bằng, văn minh trong định hướng XHCN nhờ đó không hẹn mà cùng hội ngộ trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước như Dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Đảng khắng định.

SK và ĐS năm 1996