Xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo

Công tác xóa đói giảm nghèo đã chuyển từ các hoạt động theo mang tính chất phong trào sang hoạt động theo chương trình được phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền. Những hoại động theo phong trảo hay theo chương trinh chú yêu giúp đỡ người nghèo dưới hình thức trợ cấp, trong khi đó mục đích cơ bản lảu dài của còng tác xóa đói giảm nghèo là hỗ trợ người nghèo tự cứu, đế tự vươn lên thông qua con đường phát triển sản xuất, kinh doanh. Do đỏ để đạt được mục tiêu đến năm 2000 xóa được đói. tiếp tục giảm hộ nghèo xuống còn 10% như Dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Đảng khẳng định cần phải lồng ghép các chương trình quốc gia với chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm từng bước xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay số lượng hộ đói nghèo chiếm 20% tống số 14 triệu hộ trong cả nước; ca nước hiện có 60 vạn hộ đói. Theo tổng cục thống kê ở Tây Nguyên số hộ đói trên tổng số hộ là 34,6*8%, miền núi phía bắc: 28.8%; khu 4 cũ: 26,3%. Duyên Hải miền Trung 19,64%; đồng bằng sông Cửu Long. 28,4%; miền Đông Nam Bộ: 13,9%.

Từ 1992 đến nay nhờ thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đã giảm được 8% số hộ nghèo; đã thực hiện 15 chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo có tổng số vốn 2.982 tỷ đồng. Đến nay đã 47 trong tống số 53 tỉnh, thành xây dựng được chương trình và quĩ xóa đói giảm nghèo, đã thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo có vốn pháp định là 500 tỷ đồng. Hiện nay, mục tiêu của chương trinh xóa đói giảm nghèo là đến năm 1998 phấn đấu xóa được 60 vạn hộ đói, và đến năm 2000 giảm hộ nghèo xuống còn 10%. Tuy nhiên cho đèn nay phong trào xóa đói giảm nghèo chưa được phối hợp chặt chẽ với các chương trinh quốc gia khác nèn nguồn lực xóa đói giảm nghèo còn phân tán. Chưa xây dựng được chuẩn quốc gia về đói nghèo nên chưa hoạch định được các chính sách hợp lý đối với từng vùng kinh tế – lãnh thổ và từng loại đối tượng; chưa xây dựng được đội ngũ những người tình nguyện tham gia xóa đói giảm nghèo và nói chung chưa thực hiện được việc xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.

Đế thực hiện xã hội hóa trong công tác này thì trước tiên phải phối hợp, lồng ghép các chương trình dự án để cùng hướng vào xóa đói giảm nghèo

SK và ĐS năm 1996