Chúng tôi tin ngành y tế Lâm Đồng (P2)

hạch đã giảm rõ rệt, cụ thể là ; năm 1995 không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bàn tỉnh, tứ vong do sốt rét giảm 50,7%, số bệnh nhân sốt rét ác tính và nặng giảm 65,8%, số ngườí mắc sốt rét giảm 9,02% 80 với năm 1994. Các bệnh dịch hạch, sốt xuất huyết, tã, ly… đã được giám sát và xứ lý kịp thời. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 94,41%, tỷ lệ tiêm VAT cho phụ nữ có thai đạt 86,79%, tý lệ trẻ em dưới 5 tuổi được uống Sabin 2 đợt đạt 100,50%.

PV ; Xin đồng chí cho biết những trọng tâm công tác của ngành y tế Lâm Đồng trong những năm sắp tới ?

BS Lê Thái : Hai nội dung trọng tâm công tác của chúng tôi từ nay đến năm 2000 là : Thực hiện tốt 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu ; và nâng cao chất Iượng mọi mặt công tác. Cụ thể : Triển khai thực hiện có hiệu quả 10 mục tiêu trong Chương trình y tế quốc gia và những nhiệm vụ y tế thường xuyên, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Duy trì, củng cố và phát triển các hoạt động thuộc các chương trình nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể của từng chương trình mà Đảng, Nhà nước và Bộ y tế đã đề ra. Củng cố và hoàn thiện mạng Iưới y tế tỉnh cho đến thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, đa dạng hóa, đa phương hóa các dịch vụ y tế phục vụ ưu tiên cho các đối tượng : phụ nữ có thai, trẻ em, người già, các đối tượng chính sách xã hội… Nâng cao chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị trong tỉnh, cố gắng dành một phần kinh phí để sứa chửa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị, tuyên truyền để mọi người tham gía bảo hiểm ỵ tế. chấn chỉnh các cơ sớ điều trị bảo hiểm y ttế gây lòng tin, tránh phiền hà và vi pham quyền lợi của người được BHYT- Mở rộng mạng lưới đại lý thuốc đến tất cả số xã, phường, thị trấn đế phục vụ người bệnh theo . phương châm ‘Thầy tại chỗ. thuốc tại chỗ, chữa bệnh tại nhà” Đám bảo bình quân tiền thuốc từ ‘20.000 đ trên một người dân/năm. Xây dựng 2 trung tâm KHKT của ngành là bệnh viện đa khoa tỉnh (Đà Lạt) và Bảo Lộc, mơ rộng mạng lưới điều trị kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại xuống tuyến huyện, trựớc mắt là xây dựng phân viện YHCT thị xã Bảo Lộc, thực hiện tốt công tác bệnh viện theo Chỉ thị 11/BYT.

PV : Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nói trên, một trong những nhân tố có tầm quan trọng đặc biệt là đội ngũ cán bộ. Xin đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể về vấn đề này.

BS Lê Thái : Để làm tốt cồng tác CSBVSK chúng tôi đang phấn đấu để từ nay đến năm 2000 phải có ít nhất 50% số xã. phường có bác sĩ ; ở tuyến huyện phải có từ 10 đến 20 bác sĩ ; Đội ngũ cán bộ phụ trách các khoa phòng phải có trình độ sau đại học. Đây là một công việc hết sức khó khăn đối vói ngành, song với tinh thần quyết tâm không ngừng nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, chúng tôi tin rằng ngành y tế Lâm Đồng sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

PV: Xin cám ơn đồng chí giám đốc.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *