Vì sao mức tăng dân số ở nước ta vẫn cao

Vì sao mức tăng dân số ở nước ta vẫn cao

Nguyễn Thị Phương Loan

Từ năm 1989 đến nay, mức tăng dân số ở nước ta vẫn chưa đạt được dưới mức 2%/năm. Nếu cứ với đà này, kế hoạch giảm tỷ lệ tăng dân số từ 2,1% xuống 1,7% vào giữa hoặc cuối thập kỷ 90 chắc khó thành hiện thực.

Từ sau cuộc tông điều tra dân số (4-1989), Việt Nam đã có bộ máy điều hành công tác kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) từ xã đến huyện, tỉnh, song nguy cơ bùng nổ dân số vẫn còn rất lớn. Việt Nam cũng đã chuyên từ phương thức phong trào vận động, thuyết phục sang các dự án cụ thể, các chương trình thiết thực vói kinh phí đầu tư và nguồn nhân lực không nhỏ, song tỷ lệ tăng dân số vẫn chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra. Không chỉ phụ nữ mà cà nam giới cũng là đối tượng để tuyên truyền giáo dục thực hiện KHHGĐ, không chỉ người lớn mà trong trường học, các em học sinh cũng được giáo dục về vấn đề này, không chỉ ở thành thị mà cả ở nông thôn, các kế hoạch về giảm sinh đẻ cũng được vận động thực hiện. Người ta nêu gương những phụ nữ, nam giới có hai con gái, thậm chí một con cũng thực hiện KHHGĐ. Các biện pháp động viên, khuyến khích hay phạt về kinh tế đã được áp dụng ở nhiều nơi.

Lý do khách quan là sự bùng nổ dân số ở Việt Nam vào những năm 60 (miền Bắc 2,8 – 3,4%/năm nên hiện nay một số lượng lớn phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ và lực Iượng tre này đã góp phần đảy nhanh tốc độ tăng dân số. Những nguyên nhân khác như tỷ lệ chết giảm do mức sống được cái thiện cũng ít nhiều đóng vai trò làm tăng dân số.

Mặt khác, chính sách kinh tế xã hội đối khi không hòa nhập với chính sách dân số như- “khoán 10“ ở nông thôn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển thì lại khuyến khích các hộ gia đình đẻ nhiều con để có nhiều ruộng khoán. Hủ tục làng xã nổi lên lại khuyến khích cố đẻ con trai để có người nối dòng tông đường, để họ mạc thêm đông đúc.

Nên chăng chuyển phương châm vận động mồi gia đinh chi nên có 1 – 2 con thành “mỗi gia đình chỉ nên có 1 con” Trong điều kiện bộ máy đã được kiện toàn chuyển phương châm đó vào chỉ tiêu kế hoạch và dự án. Các chính sách việc làm, giáo dục, y tế… phải phục vụ cho mục tiêu này. Các phương tiện thông tin đại chúng cần xây dựng dư luận xã hội để phục vụ mục tiêu đó.

Nếu mức tăng dân số vẫn như hiện nay thì dù có tăng mức tổng thu nhập quốc gia lên 10% năm hay cao hơn nữa thi triển vọng cất cánh của đất nước vào thế kỷ sau cũng gặp nhiều khó khăn.

SK và ĐS năm 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *