Tim e bỗng rớt đi một nhịp khi thấy dáng dấp của anh – công an giao thông ạ ?!!!

Tim e bỗng rớt đi một nhịp khi thấy dáng dấp của anh – công an giao thông ạ ?!!!
Nhìn mặt e có chữ “hãy bắt em đi” hay thế nào mà cứ hễ thấy em là các anh lại vãy hoặc muốn vãy vào là thế nào ?